دانلود فیلم - پونام

پونام دانلود رایگان همه چیز از همه جا
پونام2016 MUSIC

دانلود سریال Suits فصل ششم

▼ دانلود سریال با لینک مستقیم و رایگان ▼
دانلود قسمت ۰۱ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۱ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۲ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۳ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۴ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۵ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۶ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۷ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۸ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۹ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۱۰ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۰| ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۱۱ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۱| ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۱۲ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۲| ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۱۳ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۳| ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۱۴ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۴| ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۱۵ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۵ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۱۶ | ۴۸۰p | X264 | S06 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۶ | ۷۲۰p | X265 | S06 | لینک کمکی

جستجوی زیرنویس فارسی

تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
موضوع : دانلود فیلم

دانلود سریال

▼ دانلود تریلر با لینک مستقیم▼
Download | MP4
▼ دانلود سریال با لینک مستقیم و رایگان ▼
دانلود قسمت ۰۱ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۲ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۳ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۴ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۵ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۶ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۷ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی

.

جستجوی زیرنویس فارسی

تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
موضوع : دانلود فیلم

دانلود سریال Supernatural فصل دوازدهم

▼ دانلود سریال با لینک مستقیم و رایگان ▼
دانلود قسمت ۰۱ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۱ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۲ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۳ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۴ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۵ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۶ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۷ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۸ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۹ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۱۰ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۰ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۱۱ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۱ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۱۲ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۲ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۱۳ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۳ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۱۴ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۴ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

 

 

جستجوی زیرنویس فارسی

تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
موضوع : دانلود فیلم

دانلود سریال Colony

 

▼ دانلود تریلر با لینک مستقیم▼

Download | MP4

 

▼دانلود فصل اول سریال با لینک مستقیم▼
دانلود قسمت ۰۱ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۲ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۳ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۴ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۵ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X265 | S01 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۶ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X265 | S01 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۰۷ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X265 | S01 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۰۸ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X265 | S01 | لینک کمکی

.

دانلود قسمت ۰۹ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X265 | S01 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۱۰ | ۴۸۰p | X264 | S01 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۰ | ۷۲۰p | X265 | S01 | لینک کمکی

 

▼دانلود فصل دوم سریال با لینک مستقیم▼
دانلود قسمت ۰۱ | ۴۸۰p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۱ | ۷۲۰p | X265 | S02 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۰۲ | ۴۸۰p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X265 | S02 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۰۳ | ۴۸۰p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X265 | S02 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۰۴ | ۴۸۰p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X265 | S02 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۰۵ | ۴۸۰p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X265 | S02 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۰۶ | ۴۸۰p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X265 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۷ | ۴۸۰p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X265 | S02 | لینک کمکی

 

دانلود قسمت ۰۸ | ۴۸۰p | X264 | S02 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X265 | S02 | لینک کمکی

جستجوی زیرنویس فارسی

تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
موضوع : دانلود فیلم

 دانلود فیلم Arthur Merlin 2015

 ▼   دانلود فیلم با لینک مستـــقیم و کمــــکی   ▼
دانلود با کیفیت ۷۲۰p , Web-dl: لینک مستقیم | لینک کمکی
دانلود با کیفیت ۷۲۰p , Bluray : لینک مستقیم | لینک کمکی

جستجوی زیرنویس فارسی

تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
موضوع : دانلود فیلم

دانلود سریال The Blacklist: Redemption با لینک مستقیم و رایگان

دانلود سریال The Blacklist: Redemption زیرنویس فارسی

دانلود سریال The Blacklist: Redemption

دانلود سریال The Blacklist: Redemption

دانلود سریال The Blacklist: Redemption با زیرنویس فارسی

سریال The Blacklist: Redemption فصل اول

قسمت ۰۲ اضافه شد

آمریکا

Ryan Eggold, Edi Gathegi, Famke Janssen

Jon Bokenkamp, John Eisendrath

اکشن

خلاصه داستان :

مامور مخفی به نام “Tom Keen” با زنی به نام سوزان – یکی از باهوش ترین افراد در یک سازمان مخفی است که فهمیدن اون بسیار خطرناک است برای دولت – به نیرو هایی ملحق می شود که …

دانلود سریال The Blacklist: Redemption

=============================

قسمت ۰۱ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۱ کیفیت ۷۲۰×۲۶۵ : لینک مستقیم

**

قسمت ۰۲ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۲ کیفیت ۷۲۰×۲۶۵ : لینک مستقیم

**

جست و جوی زیرنویس

=============================

مأمور مخفی تام کین به نیروهای با سوزان “اسکاتی” Hargrave را، رئیس درخشان و حیله گری از یک سازمان مزدور مخفی که حل مشکلاتی که برای دولت خیلی خطرناک هستند می پیوندد.مأمور مخفی تام کین به نیروهای با سوزان “اسکاتی” Hargrave را، رئیس درخشان و حیله گری از یک سازمان مزدور مخفی که حل مشکلاتی که برای دولت خیلی خطرناک هستند می پیوندد.

مأمور مخفی تام کین به نیروهای با سوزان “اسکاتی” Hargrave را، رئیس درخشان و حیله گری از یک سازمان مزدور مخفی که حل مشکلاتی که برای دولت خیلی خطرناک هستند می پیوندد.مأمور مخفی تام کین به نیروهای با سوزان “اسکاتی” Hargrave را، رئیس درخشان و حیله گری از یک سازمان مزدور مخفی که حل مشکلاتی که برای دولت خیلی خطرناک هستند می پیوندد.

مأمور مخفی تام کین به نیروهای با سوزان “اسکاتی” Hargrave را، رئیس درخشان و حیله گری از یک سازمان مزدور مخفی که حل مشکلاتی که برای دولت خیلی خطرناک هستند می پیوندد.مأمور مخفی تام کین به نیروهای با سوزان “اسکاتی” Hargrave را، رئیس درخشان و حیله گری از یک سازمان مزدور مخفی که حل مشکلاتی که برای دولت خیلی خطرناک هستند می پیوندد.=========================================

——————

——————

——————

=========================================


۲ نظر ارسال شده
 1. محمدحسین گفت:

  سلام پس بقیه فصل چهار چی شد؟

  • پیمان گفت:

   دوست عزیز این یه سریال دیگس

تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
موضوع : دانلود فیلم

دانلود سریال Baskets با لینک مستقیم و رایگان

دانلود سریال Baskets کیفیت عالی

دانلود سریال Baskets

دانلود سریال Baskets فصل دوم

سریال Baskets با زیرنویس فارسی

قسمت ۰۷ اضافه شد

نسخه ۷۲۰p x265 اضافه شد

IMDB

ژانر : کمدی
امتیاز  ۸.۵/۱۰ از ۴۱ رای
زبان : انگلیسی
کیفیت : ۴۸۰p – ۷۲۰p
فرمت : MKV
حجم : ۲۰۰ مگابایت
محصول : FX
ستارگان : Zach Galifianakis, Malia Pyles, Martha Kelly

وضعیت: در حال پخش ( ۲۰۱۶ – )

لینک‌های دانلود

فصل دوم

================================

قسمت ۰۱ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۱ کیفیت ۷۲۰ : لینک مستقیم

**

قسمت ۰۲ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۲ کیفیت ۷۲۰ : لینک مستقیم

**

قسمت ۰۳ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۳ کیفیت ۷۲۰ : لینک مستقیم

**

قسمت ۰۴ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۴ کیفیت ۷۲۰ : لینک مستقیم

**

قسمت ۰۵ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۵ کیفیت ۷۲۰ : لینک مستقیم

**

قسمت ۰۶ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۶ کیفیت ۷۲۰ : لینک مستقیم

**

قسمت ۰۷ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۷ کیفیت ۷۲۰ : لینک مستقیم

**

جست و جوی زیرنویس

================================

====================================


تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
موضوع : دانلود فیلم

دانلود سریال Riverdale با لینک مستقیم و رایگان

دانلود سریال Riverdale کیفیت عالی

دانلود سریال Riverdale

دانلود سریال Riverdale

سریال Riverdale با زیرنویس فارسی و لینک مستقیم

فصل اول سریال Riverdale با لینک رایگان

قسمت ۰۶ از فصل اول اضافه شد

زمان : ۴۵ دقیقه

کشور سازنده : آمریکا

بازیگران : Marisol Nichols, K.J. Apa, Cole

دانلود سریال Riverdale

===============================

دانلود قسمت ۰۱: نسخه ۷۲۰p | نسخه ۷۲۰p x265 | نسخه ۴۸۰p

**
دانلود قسمت ۰۲: نسخه ۷۲۰p | نسخه ۷۲۰p x265 | نسخه ۴۸۰p

**

دانلود قسمت ۰۳: نسخه ۷۲۰p | نسخه ۷۲۰p x265 | نسخه ۴۸۰p

**

دانلود قسمت ۰۴: نسخه ۷۲۰p | نسخه ۷۲۰p x265 | نسخه ۴۸۰p

**

دانلود قسمت ۰۵: نسخه ۷۲۰p | نسخه ۷۲۰p x265 | نسخه ۴۸۰p

**

دانلود قسمت ۰۶: نسخه ۷۲۰p | نسخه ۷۲۰p x265 | نسخه ۴۸۰p

**

جست و جوی زیرنویس

===============================

 =========================================

——————

——————

——————

=========================================


۱۷ نظر ارسال شده
 1. Ainaz گفت:

  قسمت بعد کی میاد؟

  • پیمان گفت:

   هر جمعه عزیز

 2. محیا گفت:

  زیرنویس قسمت دوم چرا نمیذارید؟؟؟؟ سایت خیلی خوبی دارید اما خیلی دیر بعضی از زیرنویسا میاد

  • پیمان گفت:

   عزیز دل زیرنویس دسته مترجماس و واقعا کار سختیه ، هرموقع آماده بشه در بخشش مشخص میشه

 3. Ehsan گفت:

  سلام سریال جالبیه
  اینقدر سریال توی سایت شما هست گیج شدم از هر صفحه یه دونه دانلود کردم ببینم کدوم ارزش دیدن داره؟
  شما نمیدنی سریال power کی میاد؟

  • پیمان گفت:

   در کامنت های پستش گفته شده عزیز

 4. shima گفت:

  الان قسمت ۳ هم امد ولی هنوز زیرنویس قسمت دوم نیومده.

 5. Mohi گفت:

  زیرنویس قسمتای بعدیو نمیذارید؟؟؟؟_

  • پیمان گفت:

   مترجم باید آماده کنه عزیز

 6. parmis گفت:

  میشه شما از مترجم درخواست کنید که آماده کنه ؟ بقیه ی زیرنویس ها رو ؟!

  • پیمان گفت:

   عزیز والا به حرفه ما نیس

 7. shima گفت:

  بالاخرررره زیرنویس امد.

 8. mehrdad گفت:

  دوستانی که اهل تماشا سریالن حتما ببینن این فیلمو درجه یکه از ذستش ندید معرکس

 9. sanaz گفت:

  سلام قسمت ۶ رو کی میزارید ؟!

  • پیمان گفت:

   اخر هفته

 10. mary گفت:

  سلام
  میشه منو راهنمایی کنید
  یه فیلم اسیایی بود چین و کره یا ژاپنشو نمیدونم تلویزیون چند سال پیش داد چند بار راجع به یه پلیس بود که پدرشم پلیس بود که سه تا رفیق بودن(دوتا پلیس یکی خلافکار)بعد پسره فکر میکرد اون ادمی که الان مافوقشه و قبلا رفیق پدرش الان باعث مرگ پدرش شده و از اون طرفم پسر اون خلافکاره میخواست اینو گول بزنه که مافوقش رو بکشه(میدونم توضیح افتضاحی بود)که همون زمان درگیر جریان یه پرونده مواد مخدر بودن اسمش رو کسی میدونه؟

  • پیمان گفت:

   من که نمیدونم عزیز اما اگر دوستان میدونن بگن

تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
موضوع : دانلود فیلم

دانلود فیلم Arthur and Merlin 2015 با لینک مستقیم و رایگان

دانلود فیلم Arthur and Merlin 2015 کیفیت عالی

دانلود فیلم Arthur and Merlin 2015

دانلود فیلم Arthur and Merlin 2015

دانلود رایگان فیلم بسیار زیبای Arthur and Merlin 2015
با لینک مستقیم و کیفیت BluRay 720p + BluRay 480p
به همراه نسخه کم حجم BluRay 720p x265

 

نام فیلم: Arthur and Merlin
ژانر: فانتزی
کارگردان: Marco outpost Belle
ستارگان: Kirk Barker, Stefan Butler, Nigel Cooke
محصول کشور: انگلستان
سال انتشار: ۲۰۱۵
امتیاز: ۴٫۳ از ۱۰
مدت زمان: ۱۰۸ دقیقه
اطلاعات بیشتر: کلیک کنید
خلاصه داستان: یک جنگجوی سلتیکِ جوان و یک جادوگر گوشه نشین، باید برای شکست دادن یک موجود خبیث و شرور، با یکدیگر متحد شوند…

دانلود فیلم Arthur and Merlin 2015

=============================

 کیفیت BluRay 720p
دانلود از سرور مستقیم
اسکرین شات
۱٫۳۱ گیگابایت
**

 کیفیت BluRay 720p x265
دانلود از سرور مستقیم
اسکرین شات
۵۵۰ مگابایت
RMTeam

**

 کیفیت BluRay 480p
دانلود از سرور مستقیم
اسکرین شات
۵۹۸ مگابایت
RMTeam

**

 دانلود زیرنویس فارسی

============================

خلاصه داستان: یک جنگجوی سلتیکِ جوان و یک جادوگر گوشه نشین، باید برای شکست دادن یک موجود خبیث و شرور، با یکدیگر متحد شوند…خلاصه داستان: یک جنگجوی سلتیکِ جوان و یک جادوگر گوشه نشین، باید برای شکست دادن یک موجود خبیث و شرور، با یکدیگر متحد شوند…خلاصه داستان: یک جنگجوی سلتیکِ جوان و یک جادوگر گوشه نشین، باید برای شکست دادن یک موجود خبیث و شرور، با یکدیگر متحد شوند…خلاصه داستان: یک جنگجوی سلتیکِ جوان و یک جادوگر گوشه نشین، باید برای شکست دادن یک موجود خبیث و شرور، با یکدیگر متحد شوند…

خلاصه داستان: یک جنگجوی سلتیکِ جوان و یک جادوگر گوشه نشین، باید برای شکست دادن یک موجود خبیث و شرور، با یکدیگر متحد شوند…خلاصه داستان: یک جنگجوی سلتیکِ جوان و یک جادوگر گوشه نشین، باید برای شکست دادن یک موجود خبیث و شرور، با یکدیگر متحد شوند…خلاصه داستان: یک جنگجوی سلتیکِِ جوان و یک جادوگر گوشه نشین، باید برای شکست دادن یک موجود خبیث و شرور، با یکدیگر متحد شوند…خلاصه داستان: یک جنگجوی سلتیکِ جوان و یک جادوگرر گوشه نشین، باید برای شکست دادن یک موجود خبیث و شرور، با یکدیگر متحد شوند…=========================================

——————

——————

——————

=========================================


تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
موضوع : دانلود فیلم

دانلود فیلم Queen of Spades: The Dark Rite 2015 f با لینک مستقیم و رایگان

دانلود فیلم Queen of Spades: The Dark Rite 2015 کیفیت عالی

دانلود فیلم Queen of Spades: The Dark Rite 2015

دانلود فیلم Queen of Spades: The Dark Rite 2015

دانلود رایگان فیلم بسیار زیبای Queen of Spades: The Dark Rite 2015
با لینک مستقیم از سرور سایت و کیفیت BluRay 1080p

نام فیلم: Queen of Spades: The Dark Rite
ژانر: ترسناک، معمایی، هیجان انگیز
کارگردان: Svyatoslav Podgayevskiy
ستارگان: Alina Babak, Valeriya Dmitrieva, Igor Khripunov
محصول کشور: روسیه
سال انتشار: ۲۰۱۵
امتیاز: ۵٫۴ از ۱۰
مدت زمان: ۹۳ دقیقه
اطلاعات بیشتر: کلیک کنید
خلاصه داستان: ترس و وحشت به سراغ چهار نوجوان ماجراجو می‌آید زمانی که آنها به طور ناخواسته یک روح خبیث را احضار می‌کنند. روحی که از آینه‌ها به عنوان یک دروازه برای ورود به دنیای انسان‌ها استفاده می‌کند و…

 

دانلود فیلم Queen of Spades: The Dark Rite 2015

===========================

کیفیت BluRay 1080p
دانلود از سرور مستقیم
اسکرین شات
۱٫۳۵ گیگابایت
SB

**

 کیفیت BluRay 720p
دانلود از سرور مستقیم
اسکرین شات
۶۵۰ مگابایت
TM

**

 دانلود زیرنویس فارسی

==========================

خلاصه داستان: ترس و وحشت به سراغ چهار نوجوان ماجراجو می‌آید زمانی که آنها به طور ناخواسته یک روح خبیث را احضار می‌کنند. روحی که از آینه‌ها به عنوان یکک دروازه برای ورود به دنیای انسان‌ها استفاده می‌کند و…خلاصه داستان: ترس و وحشت به سراغ چهار نوجوان ماجراجو می‌آید زمانی که آنها به طور ناخواسته یک روح خبیث را احضار می‌کنند. روحی که از آینه‌ها به عنوان یکک دروازه برای ورود به دنیای انسان‌ها استفاده می‌کند و…

خلاصه داستان: ترس و وحشت به سراغ چهار نوجوان ماجراجو می‌آید زمانی که آنها به طور ناخواسته یک روح خبیث را احضار می‌کنند. روحی که از آینه‌ها به عنوان یکک دروازه برای ورود به دنیای انسان‌ها استفاده می‌کند و…خلاصه داستان: ترس و وحشت به سراغ چهار نوجوان ماجراجو می‌آید زمانی که آنها به طور ناخواسته یکک روح خبیث را احضار می‌کنند. روحی که از آینه‌ها به عنوان یکک دروازه برای ورود به دنیای انسان‌ها استفاده می‌کند و…

خلاصه داستان: ترس و وحشت به سراغ چهار نوجوان ماجراجو می‌آید زمانی که آنها به طور ناخواسته یک روح خبیث را احضار می‌کنند. روحی که از آینه‌ها به عنوان یکک دروازه برای ورود به دنیای انسان‌ها استفاده می‌کند و…خلاصه داستان: ترس و وحشت به سراغ چهار نوجوان ماجراجو می‌آید زمانی که آنها به طور ناخواسته یکک روح خبیث را احضار می‌کنند. روحی که از آینه‌ها به عنوان یکک دروازه برای ورود به دنیای انسان‌ها استفاده می‌کند و…


تاریخ ارسال : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
موضوع : دانلود فیلم
برترین اهنگها ( 7 روز گذشته )
دانلود آهنگ هاي جديد ( 30 روز گذشته )
موزیکهایی گلچین از آی آر فور موزیک
IR4MUSICپونام
Designed & Seo By moslem

پونام sitemap_index.xml
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید